Integritetspolicy

 

1. Allmänt
1.1
KOCKUMS MASKIN AB ("nedan KOCKUMS") är ett internationellt företag specialiserat på produktion av järngjutgods. Våra kärnkompetenser omfattar allt från design, gjutning och bearbetning till ytbehandling och montering. Du kan läsa mer om KOCKUMS MASKIN (hädanefter KOCKUMS) på hemsidan www.kockumsmaskin.se (hädanefter "Webbplatsen").
1.2
När du navigerar på webbplatsen, kommunicerar med oss och/eller ingår avtal med oss etc. samlar KOCKUMS in information om dig som person. I denna integritetspolicy (nedan kallad "Sekretesspolicyn") kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in, vilka rättigheter du har, hur vi behandlar uppgifterna och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av personlig information.
1.3
Alla personuppgifter som behandlas av KOCKUMS skyddas av den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter) och den tillhörande danska dataskyddslagen (lag om kompletterande bestämmelser till förordningen om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter).
1.4
Det är ett villkor för användningen av webbplatsen att du godkänner denna integritetspolicy.

 

2. Personuppgiftsansvarig
2.1
KOCKUMS är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in av KOCKUMS när du använder webbplatsen och de andra behandlingsaktiviteterna som beskrivs nedan i denna integritetspolicy.
2.2
Om du har frågor om vilka uppgifter KOCKUMS har samlat in, registrerat och fortlöpande bearbetar om dig, eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av följande information:
KOCKUMS MASIN AB
Momsregistreringsnummer. 556380639601
Järnbruksvägen 8
37252 Kallinge
Sverige
Telefon: +46 457 78506
E-post: info@kab.se

2.3
Om du har några frågor om användningen av webbplatsen eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
2.4
KOCKUMS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som används i samband med följande aktiviteter:
1. Kommunikation med KOCKUMS
2. Ingående av kundavtal
3. Gästregistrering
4. Kundnöjdhetsundersökningar
5. Användning av cookies

 

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
3.1
KOCKUMS samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att KOCKUMS ska kunna ge dig bästa möjliga service, och vi använder endast dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.
3.2
Kommunikation med KOCKUMS
3.2.1
Om du väljer att kontakta oss genom att dyka upp personligen eller via e-post kommer vi att samla in ditt namn, e-postadress, eventuellt din tjänstetitel, telefonnummer, företagsnamn och adress, samt alla andra personuppgifter som du lämnar i din e-post eller meddelande till oss, inklusive t.ex. din köphistorik.
3.2.2
Om du väljer att kontakta oss med hjälp av vårt kontaktformulär på Webbplatsen kommer vi att samla in din e-postadress samt alla andra personuppgifter som du lämnar i kontaktformulärets fritextfält.
3.2.3
Insamlingen av dessa personuppgifter är baserad på ett berättigat intresse av att ge dig och ditt företag den bästa och mest lämpliga tjänsten, inklusive att svara på dina frågor och kommentarer. Grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.
3.2.4
Vi lagrar dina personuppgifter i upp till 3 år efter din senaste begäran till oss.
3.3
Ingå avtal
3.3.1
För att ingå ett avtal med kunder, leverantörer och affärspartners som du agerar på uppdrag av eller representerar, kommer vi i många fall att registrera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, roll, befattning, företagsnamn, adress och kundnummer. Vi samlar också in orderinformation, inklusive information om betalningstransaktioner, orderstatus, leveransinformation som kan kopplas till din kontaktinformation.
3.3.2
Insamlingen och användningen av dessa personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med kunder, leverantörer och affärspartners som du agerar på uppdrag av eller representerar. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.
3.3.3
Vi lagrar dina personuppgifter i upp till 3 år efter att avtalet med kund, leverantör och affärspartner har upphört.
3.4
Gästregistrering
3.4.1
Om du besöker KOCKUMS som gäst behandlar vi personuppgifter om dig. Vi samlar in ditt namn, företagsnamn och eventuellt ditt telefonnummer för att användas för registrering av vår reception när du anländer till KOCKUMS.
3.4.2
Insamlingen av dessa uppgifter är baserad på vårt berättigade intresse av att kunna kontrollera vem som vistas på vår fastighet av säkerhets. Grunden för detta är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.
3.4.3
Vi lagrar data i samband med gästregistrering i upp till 1 månad efter ditt besök.
3.5
Kundnöjdhetsundersökningar
3.5.1
För att förbättra våra produkter och tjänster så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga upplevelse när du är i kontakt med oss, samlar vi in personuppgifter om dig som du lämnar till oss i samband med att du genomför kundnöjdhetsundersökningar. Vi samlar in ditt namn, befattning, e-postadress, telefonnummer, kundsegmentinformation och de svar du lämnar i nöjdhetsundersökningen.
3.5.2
Insamlingen och behandlingen av nämnda uppgifter grundar sig på ett berättigat intresse av att kunna förbättra vår service och upplevelsen av KOCKUMS, jfr. Artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.
3.5.3
Vi lagrar dessa uppgifter i 1 år från insamlingstillfället, därefter kommer de att anonymiseras så att vi inte längre kommer att kunna identifiera dig utifrån svaren. De anonymiserade svaren används för att följa upp vår utveckling när det gäller att förbättra produkter och tjänster.
3.6
Samla in data med hjälp av cookies
3.6.1
När du använder webbplatsen samlar vi in och behandlar data om dig i samband med vår användning av cookies för statistiska ändamål, inklusive optimering av webbplatsen och produktutveckling baserat på geolokalisering.
3.6.2
Följande allmänna personuppgifter om dig behandlas: vilka sidor du har besökt, geografisk plats, information om din webbläsare och vilka söktermer du använder.
3.6.3
Din IP-adress är anonymiserad så att uppgifterna i sig inte utgör data som kan identifiera dig. Det kan dock inte uteslutas att vi kan identifiera dig genom att använda alla uppgifter som avses i avsnitt 3.6.2 och därför att detta anses vara behandling av personuppgifter.
3.6.4
Den rättsliga grunden ligger i KOCKUMS berättigade intresse av att generera statistik och därigenom analysera användningen av Webbplatsen, inklusive att optimera den, jfr. Artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.
3.6.5
Du hittar en översikt över vilka cookies KOCKUMS använder och hur man raderar dem etc. i vår cookieinformation.

 

4. Använda databehandlare
4.1
Birn använder externa företag för att utföra den tekniska driften av webbplatsen och annan assistans relaterad till ovan nämnda behandlingsaktiviteter. Dessa företag är föremål för våra instruktioner och processdata, som vi är personuppgiftsansvariga för. Databehandlare får inte använda uppgifterna för andra syften än att fullgöra avtalet med oss.

 

5. Dina rättigheter
5.1
Som registrerad användare av Kockums har du flera rättigheter enligt gällande personuppgiftslagstiftning, jfr. avsnitt 1.3 ovan. KOCKUMS har nedan beskrivit dina rättigheter i de fall KOCKUMS behandlar personuppgifter om dig.
5.2
Du kan skicka in en begäran om att utöva en eller flera av dina rättigheter med hjälp av kontaktinformationen i avsnitt 2. När du skickar in din begäran måste du ange ditt fullständiga namn och din e-postadress.
5.3
När KOCKUMS har tagit emot din förfrågan kommer KOCKUMS att undersöka om KOCKUMS kan identifiera dig som användare, om du har gjort begäran och om förutsättningarna för att utöva rätten är uppfyllda. Om så är fallet kommer KOCKUMS att se till att begäran efterlevs.
5.4
Som regel kan du när som helst utöva dina rättigheter kostnadsfritt. Om du begär ytterligare kopior av data kan KOCKUMS dock ta ut en avgift för detta. I fallet med förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna kan vi också antingen ta ut en avgift för att tillhandahålla data eller vägra att följa begäran. Utövandet av dina rättigheter måste
5.5
Rätt till tillgång och rättelse i förhållande till personuppgifter
5.5.1
Som registrerad användare hos KOCKUMS har du alltid rätt att få tillgång till vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Genom att skriftligen kontakta KOCKUMS kan du få veta vilka personuppgifter KOCKUMS som personuppgiftsansvarig behandlar om dig, vad syftet med behandlingen är och vem som tar emot uppgifterna samt viss annan information.
5.5.2
Om du upptäcker att de personuppgifter du har lämnat till Birn är felaktiga eller vilseledande bör du kontakta Birn om detta, varefter KOCKUMS kommer att rätta dessa uppgifter.
5.6
Rätt till radering
5.6.1
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss utan onödigt dröjsmål om info@kab.se inte längre har ett syfte med att behandla dina personuppgifter, eller om du invänder mot den behandling av dina personuppgifter som utförs i direktmarknadsföringssyfte eller som sker enligt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. Om KOCKUMS kan visa övertygande legitima skäl för den fortsatta behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, utövas eller försvaras, är Birn inte skyldig att radera dina personuppgifter.
5.7
Rätt till begränsning av behandlingen
5.7.1
Du har rätt att begränsa KOCKUMS behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter eller om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på legitima intressen enligt artikel 6.1(f) i Allmän dataskyddsförordning tills din invändning har behandlats. Om KOCKUMS häver begränsningen av KOCKUMS behandling av dina personuppgifter kommer du att meddelas om detta i förväg.
5.8
Rätt till dataportabilitet
5.8.1
Du har rätt att få de uppgifter som du har lämnat till KOCKUMS överförda i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, där behandlingen grundar sig på ett avtal enligt artikel 5.1(b) i den allmänna dataskyddsförordningen eller ditt samtycke, i enlighet med artikel 5.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.
5.9
Objektsrätt
5.9.1
Du har alltid rätt att, av skäl som rör din speciella situation, invända mot KOCKUMS behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig på berättigade intressen enligt artikel 5.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.
5.9.2
Om du invänder mot behandlingen har KOCKUMS inte längre rätt att behandla dina personuppgifter såvida inte Birn kan visa övertygande berättigade skäl för fortsatt behandling som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen är nödvändig för att ett rättsanspråk ska kunna fastställas, utövas eller försvaras.
5.9.3
Du har också alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen är i syfte att direktmarknadsföra. Om du invänder mot sådan behandling får KOCKUMS inte längre behandla dina personuppgifter för detta ändamål.
5.10
Överklaganderätt
5.10.1
Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, utövandet av dina rättigheter eller vill klaga på KOCKUMS behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta KOCKUMS med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 2. Du kan också lämna in ett klagomål om KOCKUMS behandling av dina personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm  imy@imy.se

 

6. Radering av personuppgifter
6.1
Birn lagrar dina personuppgifter i enlighet med de specifika raderingsfrister som beskrivs för varje behandlingsaktivitet som beskrivs i avsnitt 3 ovan.
6.2
För redovisnings- och skatteändamål lagrar KOCKUMS vissa personuppgifter under en period på upp till 5 år från raderingen av dina personuppgifter. I en sådan situation används inte dina personuppgifter för något annat ändamål. Du kan när som helst be KOCKUMS att få dina personuppgifter raderade.

 

7. Ändringar av integritetspolicyn
7.1
Birn uppdaterar och ändrar kontinuerligt Integritetspolicyn så att den kontinuerligt anpassas till lagstiftningen och den tekniska utvecklingen. Om KOCKUMS gör ändringar i integritetspolicyn kommer du att informeras om detta nästa gång du använder webbplatsen och via e-post till den e-postadress som du har uppgett till KOCKUMS.
7.2
KOCKUMS kan ändra integritetspolicyn när som helst och utan föregående meddelande. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på webbplatsen.

 

8. Version
8.1
Denna integritetspolicy uppdaterades senast i oktober 2023 och ersätter alla tidigare tillämpliga policyer.

Hållbarhet

På KOCKUMS MASKIN tar vi ansvar när det kommer till våra medarbetare och miljön.

Vår hållbara strategi