En grön strategi

Vår viktigaste tillgång är vår personal och miljön vi lever och verkar i. Därför är det vårt ansvar att värna om dessa och se till så att vår personal har en säker trivsam arbetsplats samt att vår produktion är i framkant när det gäller effektivitet och hållbarhet så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Vi arbetar med FN's mål för hållbar utvckling med focus på fyra specifika mål:

  • Hållbar och ren energi
  • Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringarna
birn_sustainability_report_motion_graphic_AdobeExpress hojtopl
12 %

minskning av energiförbrukningen under fjärde kvartalet 2022

100 %

andel el köpt som förnybar energi

800x400_UK-FN-Verdensmål-7_bund

7: Prisvärd och ren energi

Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

KOCKUMS MASKIN har som mål att minska sin energiförbrukning med 10 procent 2023 jämfört med föregående år. För detta ändamål har fabriken börjat gå över till mer energieffektiv belysning och har utvecklat nya energieffektiva processer för hela företaget. Dessa inkluderar sänkning av temperaturen på vissa maskiner.

Arbetet med att minska energiförbrukningen började redan i november 2022, vilket ledde till en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Detta har delvis uppnåtts genom att dämpa eller släcka belysning som inte behövs för produktion eller säkerhet.

800x400_UK-FN-Verdensmål-8

8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

På KOCKUMS MASKIN finns en arbetsmiljörepresentant på varje arbetspass. Representanten rapporterar alla tillbud på arbetsplatsen i företagets interna system och dessa rapporter följs upp varje vecka för att förhindra framtida olyckor.

KOCKUMS MASKIN har även tillsatt en arbetsmiljögrupp och har delegerat olika arbetsmiljörelaterade uppgifter till specifika avdelningar.

800x400_UK-FN-Verdensmål-12

12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

KOCKUMS MASKIN har utvecklat ett internt system i samarbete med STENA Recycling, med syfte att återvinna så många material som möjligt, till exempel skärvätska från fabrikens CNC och andra fräsmaskiner. Detta samlas in efter användning, bearbetas och återvinns sedan i industrin.

KOCKUMS MASKIN övervakar också kontinuerligt nivån av järnrester från produktionen, för att optimera processer och minimera spill.

800x400_UK-FN-Verdensmål-13

13: Klimatåtgärder

Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter genom att reglera utsläppen och främja utvecklingen av förnybar energi.

KOCKUMS MASKIN har ett mål att minska sin energiförbrukning med ytterligare 10 procent år 2023 och strävar kontinuerligt efter att begränsa sina koldioxidutsläpp.

För detta ändamål och i likhet med andra i BIRN-gruppen har KOCKUMS MASKIN samarbetat med ekoteknikföretaget ReFlow i syfte att kartlägga företagets utsläpp och sätta ambitiösa och realistiska minskningsmål.